Göm menyn

Internationalisering för doktorander

Du som doktorand har möjlighet till internationalisering för både studenter och lärare.

Läsa utomlands

Om du bestämmer dig för att undersöka de internationaliseringsmöjligheter som finns för studenter kommer du att hitta studier och praktik utomlands. Erasmus programmet (utbytet inom Europa) erbjuder flest utvägar men andra möjligheter som Nordplus (utbytet inom Norden) och avtal utanför Europa finns också. Utbytet brukar vara minst 3 månader långt. Läs mer om internationalisering för studenter >>

Undervisa utomlands

Om du istället väljer internationaliseringsmöjligheter för lärare kommer du att hitta kortare utbytesperioder inom Erasmus programmet (från 1 dag upp till 6 veckor) samt möjligheter att skapa nya projekt. Undervisning kan kombineras med forskning eller chansen att knyta forskningskontakter vid partneruniversitet. Läs mer om internationalisering för lärare >>

Co-tutelle - dubbel doktorandexamen

Frågor kring co-tutelle (dubbel doktorandexamen) kan du ställa direkt till forskningsstudierektorn (vid din institution). Ett individuellt avtal, som måste godkännas av fakulteten, måste förekomma för varje doktorand som deltar i ett co-tutelle samarbete med ett annat universitet.

Se nedan vilka av våra partneruniversitet som är intresserade av att samarbeta via co-tutelle:

Externa medel med internationaliseringssyfte

 • STINT - Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. STINT är en mycket bra internationaliseringsmöjlighet för doktorander eftersom de erbjuder olika typer av stipendier och bidrag bland annat doktorandstipendier och stipendier för nätverkskapande. Syftet med Stiftelsens stipendier och bidrag är att göra det möjligt för svensk högre utbildning och forskning att vidga sitt internationella kontaktnät.
 • Birgit och Gad Rausings stiftelse för Humanistisk Forskning. Stipendier till humanistisk forskning (även i utlandet).
 • FAS - Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap. Stipendier till bland annat utlandsvistelser och konferensdeltagande inom arbetsliv och socialvetenskap.
 • Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. Resebidrag för doktorander och tryckningen av doktorsavhandlingar som har koppling till svensk folkkultur.
 • Kungl. Vetenskapsakademien. Akademien delar varje år ut många olika former av stipendier och anslag. En del forskningsprojekt för doktorander och forskare med koppling till utlandet.
 • Letterstedtska föreningen. Stipendier kan beviljas för t.ex. konferenser, seminarier, vetenskapliga, jämförande studier av företeelser i de nordiska länderna, tryckning eller översättning av publikationer av gemensamt nordiskt intresse och studieresor till annat nordiskt land.
 • Kungl. Vitterhetsakademien. Akademiens syfte är att främja forskning och annan verksamhet inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner samt kulturmiljövård. Akademien delar varje år olika former av fonder, anslag och medel för internationellt forskarutbyte, t.ex. Margareta Biörnstads Fond, Stiftelsen Jacob Letterstedts stipendiefond, Västeuropastipendier eller medel för Internationellt forskarutbyte.
 • Ridderstads stiftelse. Stipendier inom området historisk grafisk forskning.
 • Sixten Gemzéus stiftelse. Stipendierna skall främja självständiga teoretiska eller praktiska studier i första hand utom landet med stort allmänt intresse (menas bl a utlandsstudier som beräknas tillföra Sverige kunskap av betydelse, som inte lämpligen kan inhämtas genom studier och/eller forskning inom landets gränser). Studiestipendier kan inte komma ifråga förrän sökande har avlagt en akademisk grundexamen. OBS! Övre åldersgräns är 32 år.
 • Stiftelsen Clara Lachmanns fond. Stipendier kopplade till en skandinavisk kulturfond som kan beviljas för till exempel deltagande i kongresser, möten och symposier.
 • Swedish Fulbright Commission. Olika stipendier för att studera, undervisa eller forska i USA.
 • Svenska Institutet. Svenska universitets- och högskolestuderande samt doktorander och forskare kan söka Svenska Institutets stipendier.
 • Sverige-Amerika Stiftelsen Stipendier för master studenter, doktorander och postdoc för 6-12 månaders studie-/forskningsvistelse i USA och Kanada.

Databas:

Andra stipendier för doktorander och forskare utan tydlig koppling till internationalisering:

 • Helge Ax:son Johnsons Stiftelse. Bidrag ges företrädesvis till kvalificerade forskarstuderande och nydisputerade forskare och kan endast avse mindre kostsamma forskningsuppgifter.
 • Stiftelsen Lars Hiertas minne. Stiftelsen ser gärna anslag som igångsättningshjälp till yngre forskare och doktorander som ännu ej är etablerade hos forskningsråden och som presenterar en intressant idé de vill pröva eller demonstrera, eller ett uppslag till ett projekt utanför huvudvägarna.
 • Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Känner du till externa medel som inte finns med i listan och som du vill dela med dig av till andra? Sänd oss ett email.

Aktuellt

Doktorandhandboken: Högskoleverkets hemsida om rörlighet utomlands

Var ska man börja? Det kan vara bra att läsa högskoleverkets hemsida om rörlighet utomlands i doktorandhandboken.

Studera.nu:s doktorandhandboken


Hong Kong PhD Fellowship Scheme

 

 


Sidansvarig: natalia.roma.masdeu@liu.se
Senast uppdaterad: Tue Oct 25 09:01:24 CEST 2016