Göm menyn

Utfall helårsstudenter och helårsprestationerstudenter

Budgetåret 2018

Den långsiktiga planeringen innebär att den budgeterade studentvolymen kommer att öka med knappt 2 % per år under 2018-2019 och ytterligare 1 % år 2020. Utbildningsprogrammens andel av volymen ökar och uppgår i slutet av perioden till drygt 70 % av fakultetens totala volym.

Antalet helårsstudenter (hst) till och med april är något högre än föregående år. Det är främst masterprogrammen som har ökat (+27 hst; från 306 till 333 hst); även fristående kurser ökar något (+5 hst) medan kandidat- och yrkesprogram minskar något (-15 hst).

Volymen helårsprestationer (hpr) är lägre än vid motsvarande tidpunkt (april) 2017. Kandidat- och yrkesprogram och svenska masterprogram minskar. Fristående kurser ligger på samma nivå medan de engelskspråkiga masterprogrammen har ett ökat antal hpr.

 

hsthpr

 Utfall t.o.m. maj 2018 (Exceldokument)  •  Filarkiv med utfall per månad

 

Budgetåret 2017

Den budgeterade volymen helårsstudenter (hst) för 2017 var ca 4 % högre än utfallet för 2016. Huvuddelen av ökningen avsåg fristående kurser som planerades öka med drygt 13 % jämfört med faktisk volym 2016.

Utfallet 2017 innebar dock en minskning av hst-volymen med 2,2 % jämfört med 2016. Huvuddelen av minskningen avser fristående kurser vars utfall ligger 4 % lägre än 2016 och 15 % lägre än budgeten för 2017. Yrkes- och kandidatprogram har ett utfall aningen högre än budget, men ligger aningen lägre än 2016. Masterprogrammen ligger aningen under budgeten för 2017. Volymen för de engelskspråkiga masterprogrammen ökar betydligt jämfört med 2016.

Utfall för helåret 2017

 


Sidansvarig: henrik.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 01 15:41:22 CEST 2018