Göm menyn

Utfall helårsstudenter och helårsprestationerstudenter

Budgetåret 2017

Den budgeterade volymen helårsstudenter (hst) för 2017 var ca 4 % högre än utfallet för 2016. Huvuddelen av ökningen avsåg fristående kurser som planerades öka med drygt 13 % jämfört med faktisk volym 2016.

Utfallet 2017 innebar dock en minskning av hst-volymen med 2,2 % jämfört med 2016. Huvuddelen av minskningen avser fristående kurser vars utfall ligger 4 % lägre än 2016 och 15 % lägre än budgeten för 2017. Yrkes- och kandidatprogram har ett utfall aningen högre än budget, men ligger aningen lägre än 2016. Masterprogrammen ligger aningen under budgeten för 2017. Volymen för de engelskspråkiga masterprogrammen ökar betydligt jämfört med 2016.


Utfall helåret 2017 (Exceldokument)  •  Filarkiv med utfall per månad

 

Budgetåret 2016

Fakultetens långsiktiga planering innebär att volymerna har minskat sedan 2012. Orsaken till detta är att ersättningen per  helårsstudent för humaniora och samhällsvetenskap ökats i ett par steg samtidigt som fakultetens takbelopp inte stigit i motsvarande utsträckning. Denna förstärkning ska i så stor utsträckning som möjligt bidra till en kvalitetsförstärkning och volymen anpassas därför efter tillgängligt takbelopp för att undvika överproduktion.

För perioden 2016-2017 och i viss mån 2018 har dock takbeloppet tillfälligt ökats men oklarhet råder för 2019 och därefter. Samtidigt har universitetet totalt en produktion som inte fullt ut motsvarar det tillgängliga totala takbeloppet. För 2016-2017 planerades därför i ett sent skede en tillfällig utökning av volymerna för fristående kurser. Denna ökning visade sig vara svår att uppnå och det faktiska utfallet blev aningen lägre än 2015, vilket innebar ca 250 hst mindre än budget. För utbildningsprogrammen är utfallet i princip helt enligt budget vilket innebär en liten minskning jämfört med 2015.

Utfall för helåret 2016


Sidansvarig: henrik.ekberg@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Feb 08 14:43:51 CET 2018