Göm menyn

Ansökan om antagning som docent

Din ansökan ska skickas i elektroniskt format (word eller pdf) till registrator via e-post registrator@liu.se . Tryckta monografier (publikationer i bokformat) skickas till registrator alternativt nämndsekreteraren, ange vilket ärende det gäller. Senast åtta arbetsdagar före nästa sammanträde ska komplett ansökan ha inkommit för att ärendet med säkerhet ska kunna behandlas på sammanträdet.

För att ansökan ska kunna behandlas ska du, vid ansökningstillfället, inkludera intyg från institutionen samt ett förslag på sakkunnig/a (se riktlinjer sid 3-4). 

Linköpings universitets CV-mall ska användas för din ansökan.

Glöm ej att bifoga intyg om genomgången/påbörjad högskolepedagogisk utbildning, att ange ditt eget bidrag vid produktion av sampublicerade skrifter samt anställningsbevis. Bilagda kopior ska vara vidimerade.

För ytterligare information om vad en ansökan om antagning som docent bör innehålla vänligen se riktlinjerna nedan.

För information om hur du bör dokumentera din pedagogiska meritering vänligen se Pedagogisk skicklighet i menyn till vänster.

Handläggning av docentärenden vid Filosofiska fakulteten

Efter att fakulteten har mottagit en ansökan om antagning som docent sker en genomgång av ansökningshandlingarna av nämndsekreteraren. Vid eventuellt behov av komplettering återkopplar sekreteraren till dig som sökande med information om vilka delar som bör ses över. När ansökan är komplett tas den upp till behandling på anställningsnämndens kommande möte. Nämnden gör en kompetensprövning och beslutar att avslå ansökan eller skicka den för granskning till sakkunnig/a. Beslut meddelas den sökande, personalintendent samt prefekt vid berörd institution.

Efter att sakkunnigbedömning har inkommit tas ärendet upp vid ett av nämndens sammanträden återigen och nämnden fattar beslut om antagning av docent. Beslut meddelas berörda, inkl. sakkunnig och ett docentbevis skickas till den sökande.

I det fall sakkunnigs bedömning är att den sökande inte har uppnått docentkompetens kommer den sökande att ges möjlighet att återta sin ansökan.

Mötestider

Anställningsnämnd 2019

14-15/1 kl 13-17

13/2 kl 8-17

11-12/3 kl 13-17

10/4 kl 8-17

15/5 kl 8-17

10-11/6 kl 13-17

21/8 kl 8-17

18/9 kl 8-17

14-15/10 kl 13-17

13/11 kl 8-17

4/12 kl 8-17

Länktips


Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-19