Göm menyn

Antagning

Vad krävs för att bli antagen till en forskarutbildning?

För att kunna bli antagen till forskarutbildning krävs både grundläggande och särskild behörighet samt förmåga att klara utbildningen.

Grundläggande behörighet innebär att den sökande har avlagt examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak  motsvarande kunskaper. Undantag från kravet på grundläggande behörighet kan göras om det finns särskilda skäl.

Den särskilda behörigheten specificeras i studieplanen för respektive forskarutbildning.

Den sökandes förmåga att klara utbildningen bedöms av lärare och examinatorer i forskarutbildningen.

Forskarutbildningarna rekryterar forskarstuderande utifrån de forskningsfrågor och de forskningskompetenser som är aktuella. Det kan även vara av intresse att gruppen nyantagna doktorander är sammansatt på ett tvär- eller mångvetenskapligt sätt. Varje forskningsmiljö kan således rekrytera forskarstuderande med olika disciplinär bakgrund.

Antagningsbegränsning

Till forskarutbildning får endast antas det antal doktorander som kan erbjudas godtagbara villkor i fråga om handledning och studievillkor i övrigt. Forskarutbildningen ska även ha de finansiella förutsättningarna att anta en doktorand då denne ska vara fullfinansierad under studietiden.

Urval bland behöriga sökande

Lärarkollegiet går igenom alla handlingar, värderar insända arbetsprover och viktar meriter utifrån de allmänna principer som finns formulerade i högskoleförordningen samt preciseringar i aktuella studieplaner. Efter hand identifierar lärarkollegiet en toppgrupp av sökanden som kallas till intervju. Inte sällan kallas fyra eller fler sökanden per doktorandutrymme till intervju. Den slutliga sammanvägningen, vilket också kan inkludera referenstagning och annat, avgör vilka som erbjuds antagning.

Doktorsexamen eller licentiatexamen?

Forskarutbildning för doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. Efter halva utbildningstiden, 120 högskolepoäng, kan man välja att avlägga licentiatexamen. Efter avlagd licentiatexamen kan man antingen avsluta forskarutbildningen eller att fortsätta till doktorsexamen. Det finns numera också möjlighet att antas direkt till licentiatexamen. Utbildningen omfattar då 120 högskolepoäng.

Ansökan till forskarutbildning

Ansökan om att bli antagen till forskarutbildning ställs till den adress som framgår i samband med annonsering av doktorandanställningar. Doktorandanställningar annonseras också på universitets hemsida under lediga jobb/forskarstuderande. För närmare information - kontakta respektive utbildning.


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Dec 08 15:34:58 CET 2017