Göm menyn

Disputation vid Filosofiska fakulteten

Närvarande vid disputationen är fakultetsopponenten, doktoranden (i detta sammanhang kallad respondent), betygsnämndens ledamöter (minst tre till antalet), disputationens ordförande samt handledarna. Disputationen är offentlig och således öppen för alla intresserade.

Det finns inga detaljerade föreskrifter om hur själva oppositionen och försvaret av avhandlingen ska gå till. Vid Filosofiska fakulteten tillämpas normalt den procedur som beskrivs nedan, men smärre avvikelser kan förekomma.

  • Ordföranden, som utses av fakulteten, öppnar med att hälsa de närvarande välkomna, presenterar respondenten och titeln på avhandlingen, opponenten och betygsnämndens ledamöter, samt redogör för ordningen vid disputationen.
  • Ordföranden avslutar introduktionen med att upplysa de närvarande om att de kommer att beredas möjlighet att ställa frågor efter opponentens granskning.
  • Ordföranden överlämnar ordet till respondenten, som får möjlighet att kommentera eventuella formella fel i avhandlingen. Möjligheten finns att dela ut ett så kallat errata-blad: en lista på tryckfel och/eller andra rättelser i avhandlingen.
  • Vanligtvis lämnas ordet till opponenten som börjar med att ge en sammanfattning av avhandlingen. I sammanfattningen tas bland annat upp problemställningar, uppnådda resultat och resultatens vetenskapliga och samhälleliga intresse. Sammanfattningens syfte är att tillse att opponent och respondent är överens om vad som är avhandlingens struktur och resultat samt ge respondenten möjlighet att kommentera och komplettera sammanfattningen. Sammanfattningen gäller den aktuella avhandlingen.
  • Efter att respondenten getts möjlighet att kommentera sammanfattningen ger opponenten ofta några generella omdömen om avhandlingen och anger en slags arbetsordning över vad han/hon kommer att behandla.
  • Härefter följer disputationsaktens huvudmoment, där opponenten diskuterar avhandlingen med respondenten och ställer frågor som huvudsakligen ska beröra det arbete som beskrivs i avhandlingen.
  • Opponenten förklarar granskningen avslutad, tackar ordföranden opponenten och erbjuder betygsnämndens ledamöter och auditoriet ges möjlighet att ställa kompletterande frågor till respondenten och/eller kommentera avhandlingen.

Hela disputationsakten tar normalt ca 2 - 3 timmar.


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-02