Göm menyn

Spikning

Senast tre veckor innan disputationen måste doktorsavhandlingen offentliggöras. Det sker genom att doktoranden spikar ett exemplar av avhandlingen på universitetets officiella spikträd som finns i Studenthuset. Inför att spikningen kan äga rum ska doktoranden göra följande:

  1. Boka ett spikningssamtal med dekanen. För att boka mötet ska doktoranden i god tid inför den planerade spikningen kontakta Pia Brink (pia.brink@liu.se) som bokar in tid för spikningssamtalet. Vid vissa tillfällen är det någon av prodekanerna som genomför spikningssamtal istället för dekanen. Spikningssamtalet är ett kortare samtal kring avhandlingen.
  1. När doktoranden fått meddelande om vilken tid spikningssamtalet ska ske tar doktoranden kontakt med registrator (registrator@liu.se ) vid DA-enheten för att boka in en tid för själva spikningen. Registrator bekräftar bokningen. Registrator informerar universitetsbiblioteket (UB) att doktoranden har bokat in sig för spikning samt vilket datum och vilken tid. UB kontaktar doktoranden för att erbjuda hen möjligheten att förbereda ett spikprat som hålls i samband med spikningen i Studenthuset.
  1. Doktoranden* levererar tio exemplar av avhandlingen till biblioteket, om avhandlingen inte publiceras elektroniskt lämnas 40 exemplar. Till institutionen lämnas det antal som institutionen beslutat om. I samband med att doktoranden lämnar avhandlingar till biblioteket och institutionen utfärdas digitala kvitton som skickas till registrator. Fyra exemplar av avhandlingen ska också skickas till fakultetskansliet (Pia Brink), något kvitto utfärdas inte.
  1. Till spikningssamtalet tar doktoranden med sig det exemplar av avhandlingen som ska spikas i Studenthuset. Efter genomfört samtal skriver dekanen, eller prodekanen, på avhandlingen att den må spikas.
     
  2. Doktoranden* besöker registrator i D-huset på avtalad tid. Registrator ankomststämplar avhandlingen och noterar ett diarienummer i den. Registrator hänvisar sedan doktoranden vidare till Studenthuset för själva spikningen. Registrator diarieför avhandlingen.
  3. Doktoranden* spikar avhandlingen på spikträdet i Studenthuset, helst direkt efter det att doktoranden varit hos registrator. Om hen förberett ett spikprat hålls det i samband med spikningen.

*Om doktoranden pga reserestriktioner eller motsvarande ej har möjlighet att själv komma till LiU för att ombesörja leverans av avhandling samt spikning kan ombud göra dessa delar av processen. Det är dock doktorandens ansvar att vidtala eventuellt ombud samt att säkerställa att alla moment genomförs.


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-22