Göm menyn

Examen

Forskarutbildningen består av två delar: avhandlingsarbete och kurser. Prov på kurser anordnas under eller i anslutning till kurserna. Proven sker muntligt och/eller skriftligt. Proven bedöms med något av betygen godkänd eller underkänd. Huvudansvarig handledare är examinator för de kurser där särskild examinator ej förordnats.

För doktorsexamen krävs dels godkänt på de kurser som ingår i forskarutbildningen, dels att doktoranden med godkänt resultat författat och offentligt försvarat en vetenskaplig avhandling (doktorsavhandling). Antalet poäng för kursdelen respektive avhandlingen varierar mellan ämnen/teman/forskarskolor och framgår av den allmänna studieplanen. Bestämmelser om doktorsexamen och disputation finns i högskoleförordningen kap 9 samt i universitetsstyrelsens beslut om lokala regler avseende forskarutbildning (RS U19:07).

Doktorsavhandlingen bedöms av en betygsnämnd i enlighet med regler i högskoleförordningen, vartill kommer lokala tillämpningsbestämmelser som fastställts av universitetsstyrelsen samt av filosofiska fakultetsstyrelsen. Avhandlingen ska bedömas med något av betygen godkänd eller underkänd.

Den vetenskapliga uppsatsen (licentiatavhandlingen) bedöms av en av institutionen utsedd granskningskommitté om minst tre disputerade lärare och tilldelas betyget godkänd eller underkänd. Innan betyg sätts på uppsatsen ska den ha ventilerats vid ett seminarium vid institutionen. Därvid ska en extern opponent medverka som antingen hämtas från annat lärosäte eller annan institution. Opponenten ska ha doktorsexamen. Det obligatoriska seminariet ska hållas under terminstid och utlysas senast tre veckor i förväg. Endast om det finns särskild motivering kan dessa krav frångås, varvid dekanus fattar beslut.


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2015-12-18