Göm menyn

Modul 2: Rollen som pedagog

Föregående modul: Introduktion   Nästa modul: Genus i praktiken

Den bärande tanken inom genusmedveten pedagogik är att genus/kön har betydelse för lärande, kunskap och undervisning. Enligt Fredrik Bondestam, 2005, bör en könsmedveten pedagogik:

  • synliggöra och problematisera betydelser av kön i all verksamhet som rör högre utbildning
  • tillgodose kvinnliga och manliga studenters lärande vid varje enskilt moment i grund- och forskarutbildning
  • innebära ett ifrågasättande och en förändring av pedagogikens och den konkreta undervisningens struktur, innehåll och praktik
  • utvidga vårt sätt att se på och förstå verkligheten, kritiskt belysa vår uppfattning om vad vetenskap är, samt förändra maktrelationer mellan kvinnor och män

Som Bondestam formulerar det är avsikten med en genusmedveten pedagogik att ”kön ska omsättas i en reflekterande praktik som innebär att eftersträva mångtydighet framför entydighet, kritiska perspektiv framför normativa”… istället för att…” skapa nya, stereotypa föreställningar om kön”. (Bondestam, 2005).

På så sätt, menar Gunilla Carstensen, handlar en genusmedveten pedagogik ”dels om att anlägga ett genusteoretiskt perspektiv på undervisningsämnet, dels om att ha ett genusmedvetet förhållningssätt till lärande och undervisning” (Carstensen, 2006).

I rollen som pedagog är det således viktigt att reflektera över om det finns obalans i gruppen. Detta kan göras genom att se över hur mycket tid man ger olika studenter, fundera på hur det studenterna säger fångas upp och om det finns någon skillnad i vilken betydelse mäns respektive kvinnors inlägg får i undervisningen. Det är också bra om man inom ramen för en kurs kan variera mellan föreläsningar, seminarier, gruppövningar och andra mer praktiska moment på ett sätt som tillgodoser olika behov och lärostilar.

Under rubriken Att bära genusglasögon ges handfasta råd som kan vara användbara att tänka på inför olika typer av kursmoment och under Beteenden att motarbeta finns exempel på olika typer av förtryck som används för att ta makt. Där beskrivs även hur dessa kan motarbetas och neutraliseras.

Föregående modul: Introduktion   Nästa modul: Genus i praktiken

Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-21