Göm menyn

Välkommen till webbkursen Genusmedveten undervisning!

Filosofiska fakulteten erbjuder en webbkurs i genusmedveten undervisning. Kursen syftar till att bidra till likabehandling av studenter. Den är ett resultat av den, under de senaste decennierna, ökade kunskapen om skillnader i möjligheter att ta del av, påverka och dra nytta av högre utbildning.

Även om webbkursen är en del av en sentida utveckling bör den även ses i ett historiskt sammanhang. Redan de medeltida universiteten samlade studenter och lärare i något som närmast kan ses som en skråorganisation med en bärande idé om en kultur – kollegiet. Idealet var och är en kultur där kollegorna uppvisade ömsesidig respekt som jämlika medlemmar i lärarnas och studenternas samfund och med den bärande ledstjärnan om tankens och argumentationens primat över börd, ställning eller härkomst.  I nutid bör dessa socioekonomiska variabler kompletteras med genus.

Välkommen till fakultetens webbkurs i genusmedveten undervisning – ett av flera steg för att förverkliga idealet om kollegiet för lärare och studenter i vår gemensamma strävan efter kunskap och (ut)bildning

Bo Hellgren
Dekan Filosofiska fakultetenSidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-21