Göm menyn

Handledning och handledare

Den individuella studieplanen kan ses som en form av kontrakt mellan doktorand och handledare där man, under angivna villkor, förbinder sig att utföra vissa prestationer. Det är viktigt att doktorand och handledare på ett tidigt stadium diskuterar och tydliggör vilka förväntningar man har på varandra. Vad kan doktoranden förvänta sig av handledaren vad gäller tid, fysisk närvaro, handledning, med mera. Vad kan handledaren förvänta sig av doktoranden?

Förutom huvudhandledaren ska det även utses en biträdande handledare. Det kan finnas olika skäl till varför en biträdande handledare behövs. Den biträdande handledaren kan exempelvis tillföra kompetens. Huvudhandledaren ska vara minst docentkompetent.

Den studerande har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor beslutat om annat. Rektor ska besluta att doktoranden inte längre har rätt till handledning och andra resurser för utbildningen om en doktorand i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.

En doktorand som begär det har rätt att få byta handledare.

Handledarpolicy vid Filosofiska fakulteten

I utbildningen på forskarnivå är handledningen, dess former och kvalitet, av central betydelse. Relationen mellan handledarna och doktorand skall utmärkas av respekt, ömsesidighet, en konstruktiv och kreativ anda samt tydlighet. Vid Linköpings universitet gäller följande åtaganden för handledare och doktorand.

Policy för handledning inom forskarutbildningen vid Filosofiska fakulteten (pdf)

 

 


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-02