Göm menyn

Vad innehåller forskarutbildningen?

Forskarutbildningen består av två delar: avhandlingsarbete och kurser.

Ett antal forskarutbildningskurser erbjuds under doktorandtiden. Omfattningen av kursdelen liksom andelen obligatoriska kurser varierar mellan utbildningarna. Det finns möjlighet att delta i kurser inom andra forskarutbildningar inom fakulteten. Likaså kan man delta i kurser vid andra universitet och högskolor. Val av kurser görs i samråd med handledare och/eller studierektor.

Till en högkvalitativ doktorandutbildning hör undervisning med ett internationellt perspektiv. Internationaliseringen kan exempelvis ske genom att ge doktoranderna möjlighet att delta i internationella kurser och konferenser, samt genom att presentera forskningsresultat för en internationell publik. En lika viktig sida av forskarutbildningarnas internationalisering är att göra det möjligt för icke-svenska studenter att ansluta sig till forskarutbildningarna på lika villkor. Det blir därför allt vanligare att forskarutbildningskurser och seminarier hålls på engelska så att alla kan delta, liksom att miljön i stort ges en internationell prägel.

Undervisning kan bedrivas i olika former, till exempel som föreläsningar, seminarier, läskurser, grupparbeten och projektarbeten.


Sidansvarig: charlotta.einarsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-02