Göm menyn

Nämnder inom Filosofiska fakulteten

Fakultetsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Filosofiska fakulteten. Styrelsen har det övergripande ansvaret för fakultetens grund- och forskarutbildning samt forskning. Organisatoriskt direkt under styrelsen finns  nämnder som både bereder ärenden till styrelsen och har beslutanderätt i vissa frågor.
 

kvalitetsnämnd avseende grundutbildning

Kvalitetsnämnden arbetar för att säkerställa att grundutbildningen vid fakulteten håller hög kvalitet och bedrivs i linje med fakultetens strategiska ställningstaganden. Detta arbete innebär bland annat att hantera frågor kring kvalitetssäkring, driva arbetet med den fortsatta utvecklingen av studentaktiva pedagogiska arbetsformer och studentrekrytering. Fr o m 2007 är det obligatoriskt att alla kurser, som minimum, ska utvärderas med ett och samma kvalitetsutvärderingssystem. Resultatet från denna utvärdering bereds av nämnden.

Kvalitetsnämnd avseende grundutbildning
 

Nämnden för Kurs- och utbildningsplaner

 

Nämnden för kurs- och utbildningsplaner

 Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-07-02