Göm menyn

Nämnder inom Filosofiska fakulteten

Fakultetsstyrelsen är det högsta beslutande organet vid Filosofiska fakulteten. Styrelsen har det övergripande ansvaret för fakultetens grund- och forskarutbildning samt forskning. Organisatoriskt direkt under styrelsen finns  nämnder som både bereder ärenden till styrelsen och har beslutanderätt i vissa frågor.
 

Anställningsnämnd

Filosofiska fakulteten hanterar anställning av följande lärarkategorier: biträdande universitetslektor, junior universitetslektor, universitetslektor, biträdande professor, professor, adjungerade lärare och gästlärare. Fakulteten hanterar även ärenden som tillhör Området för utbildningsvetenskap. Anställning av doktorander och adjunkter är delegerat till institutionerna. Anställningsprofil för anställningar som universitetsadjunkt fastställs dock i nämnden.

Vid Filosofiska fakulteten finns en anställningsnämnd, som är en sammanslagning av de tidigare Anställningsnämnden för rekryteringsärenden och Nämnden för befordrings- och docentärenden.

Anställningsnämnd

 

kvalitetsnämnd avseende grundutbildning

Kvalitetsnämnden arbetar för att säkerställa att grundutbildningen vid fakulteten håller hög kvalitet och bedrivs i linje med fakultetens strategiska ställningstaganden. Detta arbete innebär bland annat att hantera frågor kring kvalitetssäkring, driva arbetet med den fortsatta utvecklingen av studentaktiva pedagogiska arbetsformer och studentrekrytering. Fr o m 2007 är det obligatoriskt att alla kurser, som minimum, ska utvärderas med ett och samma kvalitetsutvärderingssystem. Resultatet från denna utvärdering bereds av nämnden.

Kvalitetsnämnd avseende grundutbildning
 

Forskarutbildningsnämnd

Forskarutbildningsnämnden följer löpande upp fakultetens forskarutbildning, dess handläggning och organisation. Inom nämndens ansvarsområde ligger bland annat att utveckla regelverket kring forskarutbildningarna, att underlätta samarbetet mellan olika forskarutbildningar samt att stödja internationalisering och pedagogisk utveckling. Nämnden beslutar om utseende av fakultetsopponent, ledamöter i betygsnämnd samt ordförande vid doktorsdisputationer.

 

Nämnden för Kurs- och utbildningsplaner

 

Nämnden för kurs- och utbildningsplaner

 Sidansvarig: anna.backlin.linden@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-23